top of page

הגנת מידע

זוהי מדיניות פרטיות. פרטיות היא חלק חשוב באתר. תבנית זו מכילה טקסט לדוגמה, אינה מלאה ואינה ניתנת לפרסום. בהתאם לתכונות האתר שלך, נוסח מדיניות הפרטיות שלך ישתנה. לכן על בעלי אתרים להתאים את הטקסט הזה. מדיניות פרטיות חייבת לפרט את כל רכיבי הצד השלישי המשמשים באתר. שימו לב שהקישור למדיניות הפרטיות חייב להיות נגיש מכל עמוד באתר.

תוכן לדוגמה:

איסוף נתונים, שימוש וחשיפה

הצהרת בעלות על מידע שנאסף באתר, אופן איסוף הנתונים, חשיפה לצדדים שלישיים וכו'.

שליטה בנתונים

הצהרה על היכולת להציג, לשנות ולעדכן מידע ונתונים אישיים, חששות לגבי שימוש בנתונים וכו'.

אבטחת מידע

אמצעי הגנה על נתוני משתמש, הצפנת נתונים, מידע שרת עליו מאוחסנים הנתונים, העברת נתונים וכו'.

ניסיוןכאן יותר.

bottom of page